කොටස් නිකුත් කිරිම | සමාගම් ලේඛනකරණයේ ශ්රී ලාංකීක සහකරු

කොටස් නිකුත් කිරිම

කොටසක වටිනාකම තීරණය කළ යුත්තේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසිනි
Form 6

කොටස් නිකුත් කිරිම

සමාගමක, පළමු කොටස් හිමියන් යනු FORM 1 හි නම් සටහන් කර ඇති අයයි
කොටසක වටිනාකම තීරණය කළ යුත්තේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසිනි
කොටස් හිමියන්ට මුදල්, පොරොන්දු පත්‍ර, අනාගත සේවා, ඕනෑම ආකාරයක දේපළක් හෝ සමාගමේ වෙනත් සුරැකුම්පත් වැනි විවිධ ආකාරවලින් තම ආයෝජනය සමාගමට ගෙන ඒමට හැකිය.
සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරිමේ දී අයැදුම් පත් අංක 1 මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කොටස්කරුවන් සමාගමේ මුල්ම කොටස්කරුවන් වේ. සමාගමේ මුල්ම කොටස් නිකුතුව ඔවුන් වෙත සිදුකරනු ලබයි. කොටස් නිකුතුවක් සිදුකර වැඩ කරන දින 20ක් ඇතුළත සමාගම් දෙපාර්තුමේන්තුව වෙත එම කොටස් නිකුතුව පිළිබඳ දැන්විය යුතුවේ.
  • නිකුත් කරනු ලබන කොටස් ගණන
  • නිකුත් කරනු ලබන කොටසක වටිනාකම
  • සමාගමේ මුල්ම ප්‍රග්ධනය
සමාගමක් නිකුත් කරනු ලබන කොටසක වටිනාකම හෝ ප්‍රතිෂ්ඨාන තීරණය කරනු ලබන්නේ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින්ය. තීරණය කරනු ලබන කොටසක අගය සමාගමක සිටින සියලුම කොටස්කරුවන් හට සාධරණ හා සහේතුක විය යුතුය. කොටස්කරුවන් හට සමාගම කෙරෙහි අයෝජනය විවිධ අයුරුන් සිදුකළ හැකි අතර එය මුදල්, පොරොන්දු නෝට්ටු, අනාගත සේවාවන්, දේපල යනාදි ලෙස හෝ වෙනත් ඔනෑම ආරක්ෂනා දි ඔස්සේ සිදු කල හැක.
සමාගමේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව කලින් කලට සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් කොටස් නිකුත් කිරිමට තීරණය කරනු ලබයි. සමාගමේ සිටින කොටස්කරුවන් වෙත හෝ තුන්වන පාර්ශවයන් වෙත මේසේ කොටස් නිකුත් කරනු ලබයි. කොටස් නිකුතුව සම්බන්ද සමාගම් රැස්විමේ යෝජනා උද්ධෘත සමග අයැදුම් පත් අංක 6 සමාගම් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තුමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරිමෙන් සමාගම් ලියාපදිංචි කල හැක
සමාගමක් විසින් සියලුම කොටස්කරුවන් වෙත “කොටස් සහතිකය” නමින් සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලබන අතර එය සමාගම නමින් නිකුත් කරනු ලබන ලිඛිත ලේඛනයකි. ඔප්පුවක් හා සමාන වටිනාකමකින් යුත් මෙම සහතිකය, යම් පුද්ගලයෙකු හට සමාගමක කොටස් හිමිකාරිත්වයක් ඇති බව පෙන්වන සාක්ෂියකි. එමගින් ඔහුට හිමි කොටස් ප්‍රමාණය ද දැක්වේ.
සමාගමක් ආරම්භයේ දි ආයෝජනය කරනු ලබන සමස්ත අගය වන අතර මෙය කොටස්කරුවන් විසින් රැගෙන එනු ලැබු හෝ ලබන ආයෝජනයකි. ඉතා සරල ලෙස, කොටසක වටිනාකම කොටස් ගණනින් වැඩිකිරිමේන් එම වටිනාකම ගනණය කළ හැක.

අපේ මිල

බෙදා ගැනීමේ නිකුතුව

ව්‍යවස්ථාපිත පිරිවැය

Form 6 Rs.2,000
Certified Copy of Form 6 Rs.1,010
Total+ Vat 8% Rs.3,250

E-Secretary මිල

Documentation Rs.7,500
Total Rs.7,500
කොටස් නායකයා යාවත්කාලීන කරන්නේ කෙසේද -
කොටස් හිමියන්ට කොටස් සහතිකයක් නිකුත් කරන්නේ කෙසේද? -
Inquiry

අප හා සම්බන්ධ වන්න