සමාගම් ලියාපදිංචිය | සමාගම් ලේඛනකරණයේ ශ්රී ලාංකීක සහකරු

eSecretary වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

- අපි කරනවා සමාගම් ලියාපදිංචිය,කොටස් නිකුත් කිරිම,පාර්ශවයන්ගේ වෙනස්කම්,වාර්ශීක වාර්තා,පොත් තැබීම,ආදායම් බදු සඳහා ලියාපදිංචිය,ව්‍යවස්ථාපිත ලේඛන

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ආරම්භක සහ කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා අපි ගුණාත්මක සේවාවක් සපයන්නෙමු

සමාගම් නාමය පරීක්ෂා කිරිම මිල කැල්කියුලේටරය

අපි eSecretaryවේ.

ලේඛනකරණයේ පහසුව

Why choose Us?

ඔබ අප තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?ලේකම් කටයුතු සරල කිරීම සඳහා අපි තාක්ෂණය භාවිතා කරමු

අප විසින් ඔබ සමාගමේ, සමාගම් ලේකම් වෙත සමාගම් ලේකම්කරණයට අදාළ ලේඛන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය මගපෙන්වා දේ.

Why choose Us?

අපගේ මෙහෙවර.අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලේඛන කටයුතු සිදුකිරිම

ඔබගේ ව්‍යාපාර ආරම්භකරණ සඳහා අවශ්‍ය උසස් ගුණාත්මක සේවාවන් සැපයිම.

Why choose Us?

අප සිදුකරන්නේ කුමක් ද?සමාගම් ලේඛන කටයුතු පහසු කිරිම

සමාගම් ලේකම්කරණයට අදාළ සියලු ලේඛන කටයුතු කිරිම.

නොමිලේ

සමාගමේ නාමය පරීක්ෂා කරන්න

ඔබගේ සමාගමේ යෝජිත නාමය ලියාපදිංචිය සඳහා සුදුසුදැයි පරීක්ෂා කරන්න

සමාගමේ නම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අයදුම් කරන්න

අපේ මිල

ඔබේ හොඳම සැලැස්ම තෝරන්න.

සැඟවුණු ගාස්තු නොමැත.
ඔබේ හොඳම සැලැස්ම තෝරන්න..

රජයේ පිරිවැය

Name Reservation Rs.2,300
Form 1 Rs.4,600
Form 18 Rs.2,300
Form 19 Rs.2,300
Certified Copy of Form 1 Rs.1,150
Certified Copy of Article of Association Rs.1,150
Statutory Costs + TAX = Total
Rs.16,684
Pricing Icon

Standard Plan

Most Popular
LKR20000
 • Limited Support
 • Foreign Stakeholders
 • Free Documentation
 • Online Documentation
 • Online Board Meeting
 • Phone & Email Support
Pricing Icon

Premium Plan

LKR30000
 • Unlimited Support
 • Free TIN Certificate
 • Legal Advice
 • Free Documentation
 • Online Documentation
 • Online Board Meeting
 • Phone & Email Support

මිල කැල්කියුලේටරය

Items: Price:
Goverment Charges: 0
Agency fee : 0
Foreign Charges: 0
Local Director: $0
Foreign Director: $0
Foreign Shareholder: $0
Shareholding Percentage: $0
Embossed Seal: $0
Director Seal: $0
TIN Certificate: $0
Total $0

Setting up a company by foreigners Reed More

* Above fees are not applicable for institutional shareholder