සමාගම් ලේඛනකරණයේ ශ්‍රී ලාංකීක සහකරු | සමාගම් ලියාපදිංචිය

escretary වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ඔබගේ ව්‍යාපාර ආරම්භකරණ සඳහා අවශ්‍ය උසස් ගුණාත්මක සේවාවන් අප විසින් ඔබ වෙත සැපයේ.

Make secretarial work easy

We shall guide the secretary of your company to carry out the relevant secretarial documentation

No
Annual Fee

We perform all the necessary secretarial documentation

/

අපි eSecretary වේ.

ලේඛනකරණයේ පහසුව
Why choose Us?

ඔබ අප තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?ලේකම් කටයුතු සරල කිරීම සඳහා අපි තාක්ෂණය භාවිතා කරමු

අප විසින් ඔබ සමාගමේ, සමාගම් ලේකම් වෙත සමාගම් ලේකම්කරණයට අදාළ ලේඛන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය මගපෙන්වා දේ.

Why choose Us?

අපගේ මෙහෙවර.අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලේඛන කටයුතු සිදුකිරිම

ඔබගේ ව්‍යාපාර ආරම්භකරණ සඳහා අවශ්‍ය උසස් ගුණාත්මක සේවාවන් සැපයිම.

Why choose Us?

අප සිදුකරන්නේ කුමක් ද?සමාගම් ලේඛන කටයුතු පහසු කිරිම

සමාගම් ලේකම්කරණයට අදාළ සියලු ලේඛන කටයුතු කිරිම

අපගේ කටයුතු

අප විසින් සිදුකරනු ලබන සේවාවන්

සමාගමේ නාමය පරීක්ෂා කරන්න

ඔබගේ සමාගමේ යෝජිත නාමය ලියාපදිංචිය සඳහා සුදුසුදැයි පරීක්ෂා කරන්නඅප සමග සම්බන්දව කටයුතු කරන්න.

තවත් ගැටලු පවතී ද? එසේ නම් අප හා පහතින් සම්බන්ද වන්න.

අප වෙත පණිවිඩයක් එවීමට

Our Office104, Royal Pearl Garden, Wattala

Speak to Us071 660 6000

Like useSecretary

MessengereSecretary