පොත් තැබීම | සමාගම් ලේඛනකරණයේ ශ්රී ලාංකීක සහකරු

පොත් තැබීම

ශ්‍රී ලංකාවේ පොත් තැබීමේ ක්‍රමය
ගිණුම්කරණය

පොත් තැබීම

Startup Bookkeeping

Ideal for startups and small sized businesses

Rs15,000/mo
 • Dedicated Account Manager
 • Accrual Basis Bookkeeping
 • Quickbooks Setup
 • Monthly Income Statement
 • Balance Sheet
 • Bank Reconciliation
 • Chart Of Accounts
 • Consultation And Advice
 • Tax Consultancy And Advice
 • Quarterly Cash Flow Statements
 • Comprehensive AR/AP Tracking
 • Comprehensive AR/AP Reporting
 • NBT Calculation & NBT Returns
 • Payees Calculation & Payee Retunes
 • Unlimited Transactions And Connections
 • Payroll Management
 • Custom Reporting

SILVER

Ideal for medium sized Businesses

Rs25,000/mo
 • Dedicated Account Manager
 • Accrual Basis Bookkeeping
 • Quickbooks Setup
 • Monthly Income Statement
 • Balance Sheet
 • Bank Reconciliation
 • Chart Of Accounts
 • Consultation And Advice
 • Tax Consultancy And Advice
 • Quarterly Cash Flow Statements
 • Comprehensive AR/AP Tracking
 • Comprehensive AR/AP Reporting
 • NBT Calculation & NBT Returns
 • Payees Calculation & Payee Retunes
 • Unlimited Transactions And Connections
 • Payroll Management
 • Custom Reporting

GOLD

Ideal for large Businesses

Rs30,000/mo
 • Dedicated Account Manager
 • Accrual Basis Bookkeeping
 • Quickbooks Setup
 • Monthly Income Statement
 • Balance Sheet
 • Bank Reconciliation
 • Chart Of Accounts
 • Consultation And Advice
 • Tax Consultancy And Advice
 • Quarterly Cash Flow Statements
 • Comprehensive AR/AP Tracking
 • Comprehensive AR/AP Reporting
 • NBT Calculation & NBT Returns
 • Payees Calculation & Payee Retunes
 • Unlimited Transactions And Connections
 • Payroll Management
 • Custom Reporting
Inquiry

අප හා සම්බන්ධ වන්න