ආදායම් බදු සඳහා ලියාපදිංචිය | සමාගම් ලේඛනකරණයේ ශ්රී ලාංකීක සහකරු

බදු ලියාපදිංචි කිරීම

TIN සහතිකය
Tax

බදු ලියාපදිංචි කිරීම

බදු ගෙවන්නෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී ඔබේ බදු ගෙවන්නාගේ හඳුනාගැනීමේ අංකය (TIN) ලබා ගන්න
සංස්ථාගත සමාගම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ සමාගම ආදායම් බදු, අගය එකතු කළ බද්ද (VAT), ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද (NBT) සහ ආර්ථික සේවා ගාස්තු (ESC) වැනි අදාළ බදු ගෙවිය යුතුය. ඔබ බදු උපයන විට ගෙවන්න (PAYE) සහ මුද්දර ගාස්තු දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවන්න.
මෙම බදු ගෙවීම සඳහා සමාගම දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වීමෙන් බදු ගෙවන්නන්ගේ හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබා ගත යුතුය
බදු ගෙවන්නාගේ හඳුනාගැනීමේ අංකය සහ අවශ්‍ය උපකාරක ලියකියවිලි සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට නිශ්චිත ආකෘති ව්‍යුහයක් ඇත.

අපේ මිල

Tax ලියාපදිංචි කිරීම

Documentation (Filling Application Form for Taxpayer Registration / Drafting Authorization Letter if any) Rs.5,500
Transport Rs.2,000
Total Rs.7,500
Inquiry

අප හා සම්බන්ධ වන්න