සමාගම් ලියාපදිංචිය | සමාගම් ලේඛනකරණයේ ශ්‍රී ලාංකීක සහකරු

සමාගම් ලියාපදිංචිය

ඔබගේ ව්‍යාපාර ආරම්භකරණ සඳහා අවශ්‍ය උසස් ගුණාත්මක සේවාවන් අප විසින් ඔබ වෙත සැපයේ.

සමාගම් නාමය පරීක්ෂා කිරිම

ඔබගේ සමාගමේ යෝජිත නාමය ලියාපදිංචිය සඳහා සුදුසුදැයි පරීක්ෂා කරන්න.සමාගම් ලියාපදිංචිය

2007 අංක 07 දරණ නව සමාගම් පනත යටතේ යම් සමාගමක් හෝ ව්‍යාපාරයක් නෛතික වශයෙන් ස්ථාපිත කිරිම සඳහා යොදාගනු ලබන නෛතික ක්‍රියාවලිය සමාගම් ලියාපදිංචිය නම් වේ.
සමාගම් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් ඔබගේ සමාගම ලියාපදිංචි කරනු ලබයි. www.eroc.drc.gov.lk මෙම වෙබි පිටුවට පිවිස මගින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබගේ සමාගම ලියාපදිංචි කර ගත හැකි වේ.

නියමයන් හා කොන්දේසි (Terms and Condition) eSecretary

1. සමාගම් සංස්ථාපනයට අදාළ ලේඛන කටයුතු පමණක් අප විසින් සිදුකෙරේ.
2. පහත සඳහන් නියමයන්ට යටත් ව සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු සමාගම් ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ හැක :
(a) සමාගමේ වාර්ශික පිරිවැටුම රු මිලියනයට වඩා අඩු විම.
(b) සමාගමේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය රු 500,000/- වඩා අඩු වීම.
(c) විදේශිකයෙකු හට සමාගමේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ නොහැක.
(d) තනි අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු සිටින විට ඔහුට සමාගමේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ නොහැක.

සීමා සහිත පුද්ගලික සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරිම. (Private Limited Company).

ඔබගේ සමාගමේ යෝජිත නාමය පරික්ෂාකර බැලීමෙන් එම සමාගම් නාමය ලියාපදිංචිය සඳහා වෙන් කරවා ගත හැකි වේ. ( ඒ සඳහා ඔබගේ සමාගමේ යෝජිත නාමය හා සමාන නමකින් වෙනත් සමාගමක් ලියාපදිංචි වී නොමැති බවට තහවුරු විය යුතුය.)

Private limited හෝ (Pvt)Ltd ලෙස සමාගමේ යෝජිත නාමයේ අගට භාවිතා කළ යුතු වේ. සමාගම ලියාපදිංචි කිරිම සිදුකරනු ලබන වර්ගය මත පදනම් ව ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය නිකුත් කෙරේ. සමාගම් නාමය වෙන් කරවා ගැනීමට අදාළ ගාස්තු ගෙවීමෙන් පසු සමාගම් නාමය මස 03ක කාලසීමාවක් වලංගුව පවතී.
අධ්‍යක්ෂකවරු, කොටස්කරුවන් හා සමාගම් ලේකම් සමාගමක ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් වන අතර ඔවුන් සමාගමක් ගොඩනැගිමේදී එහි ප්‍රධාන කුළුණු 03 වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබයි.

සමාගම් ව්‍යවස්ථාවලිය මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් සමාගමක අරමුණු දැක්වීම, සමාගමේ පාර්ශවකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා බැඳීම් ඉදිරිපත් කිරිම, සමාගමේ කළමනාකරණය හා පරිපාලනය පිළිබඳව දැක්වේ.

අයැදුම් පත් අංක 01 - සමාගමේ හා පාර්ශවකරුවන්ගේ සාරාංශගත තොරතුරු
අයැදුම් පත් අංක 18 - අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ කැමැත්ත හා සහතිකය
අයැදුම් පත් අංක 19 - සමාගම් ලේකම්ගේ කැමැත්ත හා සහතිකය
සමාගම් ව්‍යවස්ථාවලිය
ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරිමේ සහතිකය -
සමාගම් පනත යටතේ ඔබගේ සමාගම ලියාපදිංචි කර ඇති බව තහවුරු කර ඇති වලංගු සහතිකයකි.

ගාස්තු - 27,200/=

Government Costs

Name Reservation Rs.2,000
Form 1 Rs.4,000
Form 18 Rs.2,000
Form 19 Rs.2,000
Article of Association Rs.2,000
Certified Copy of Form 1 Rs.1,010
Certified Copy of Article of Association Rs.1,010
Statutory Costs = Total
Rs.16,100

Oter Costs

Newspapers and Gazette Notices
( Sinhala , Tamil and English News Papers )
Rs.7,500
Embossed Seal
Low Quality
High Quality stainless steel

Rs.2,700
Rs.3,900
Pre Ink Direct Seal Rs.900
Total Rs.11,100

Total Cost

Government Rs.16,100
Other Rs.11,100
Total Rs.27,200

විමර්ශනය

Still have Questions? Contact Us using the Form below.

අප වෙත පණිවිඩයක් එවීමට